Podmínky používání Čerstvé sváči

Vzhledem k tomu, že svačiny jsou většinou k okamžité spotřebě, nevztahuje se na ně klasické odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí. Podobně pokud rozbalíte zabalenou svačinu, nelze ji už vrátit.
Ano. Kvůli ochraně Vašeho soukromí mažeme uživatelské účtny a osobní údaje s nimi spojené po jednom roce neaktivity. Smazání účtu se můžete vyhnout tak, že se přihlásíte před uplynutím časového limitu.
V systému pod objednávkami vidíte odpočet do uzavření objednávek — obvykle do 10:00 dne předcházejícího vyzvednutí. Do uzavření můžete zrušit objednávku pomocí patřičně označeného tlačítka. Poté se už začíná vyrábět a není tak možné ji zrušit.
Samozřejmě. Pokud potřebujete zvláštní objednávku pro větší množství lidí, napište nám a nějak to domluvíme 😊.

Obchodní podmínky obchodní společnosti Čerstvá sváča a.s.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Čerstvá sváča a.s. se sídlem v Brně – Žabovřesky, Sochorova 3221/1, identifikační číslo: 05833183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7690 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: system.cerstvasvaca.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující mj. provádět objednávku zboží a dobíjení kreditu (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující informace:
   1. Komu bude zboží doručeno (v případě, že má kupující zaregistrováno více svých dětí), kupující musí nejprve vybrat označením v příslušné kolonce, pro které z jeho dětí je zboží určeno;
   2. Objednané zboží „označí“ kupující do příslušného políčka s označeným dnem, na který je zboží objednáno;
   3. Stav kreditu kupujícího, který musí před započetím objednávky nabít. Stav kreditu se mění, odečítá se částka dle cen za objednané zboží.
  3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí tím, že kupující uvidí na své obrazovce stav své objednávky. Pokud je zde stav „objednáno“, vše je v pořádku a objednávka proběhla úspěšně, v opačném případě se objeví „zpracovává se“ a důvod, proč nelze objednávku vyřídit (např. nízký stav kreditu kupujícího, kupující neurčil, pro které z dětí je zboží určeno atp.). V takovém případě je potřeba pro úspěšnou objednávku chybu opravit, zkontrolovat objednávku a znovu ji potvrdit.
  4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  5. Objednávky je možné provést následujícím způsobem:
   1. Každý den je možné do 10:00 hod objednat na následující den. V neděli do 10:00 hod kupující objednává na pondělí následujícího týdne.
  6. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku — stav objednávky „objednáno“.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 4. Cena zboží a platební podmínky

  1. Nejdříve je potřeba nabít kredit. Po připsání částky na účet prodávajícího, se částka zobrazí v poli kupujícího kredit a kupující může objednávat. Cena, která je u zboží uvedena, obsahuje již náklady spojené s dodáním a balením. Kupující může zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. platební kartou;
   2. bankovním převodem.
  2. Při platbě je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu, který mu bude přidělen při registraci.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je oprávněný ve lhůtě 14 dnů od smlouvy odstoupit. Kupující dále bere na vědomí, že dle § 1837 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Kupující dále nemůže dle ustanovení § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. Přeprava a dodání zboží

  1. Svačiny budou přepravovány na náklady prodávajícího v termoboxech.
  2. Pracovník prodávajícího bude na smluveném místě a čase (po domluvě se školou) vydávat dětem objednané zboží. Každé dítě bude mít svůj čip, který přiloží k zařízení pracovníka prodávajícího. Na zařízení se objeví jméno dítěte, jaký druh a kolik kusů zboží má objednáno. Na základě těchto údajů pracovník prodávajícího dítěti vydá zboží.
  3. Na svém uživatelském účtu kupující uvidí, zda si dítě zboží vyzvedlo.
 7. Odpovědnost za vady, záruka

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zejména zda je řádně zabalené a nepoškozené. Není-li tomu tak, nesmí kupující zásilku převzít. Převzetím pozbývá práva uplatnit reklamaci na zboží u prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že zboží podléhá rychlé zkáze a je určeno k okamžité spotřebě, a to maximálně do 24. hodiny dne převzetí. Prodávající nenese odpovědnost za vady v případě, že zboží bude po jeho převzetí vystaveno zejména přímému slunečnímu záření. Na zboží bude uvedeno datum spotřeby.
  3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu, nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, popřípadě vrácení celé částky za zboží. To neplatí, pokud kupující (dítě kupujícího) před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího uvedeného v daňovém dokladu (faktura) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected] Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví po obdržení objednaného a zaplaceného zboží dodaného prodávajícím.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. Prodávající se zavazuje, že s informacemi, které mu kupující poskytl, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
  5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
 9. Doručování

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
  2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména najít kompromisní řešení pro strany sporu a pomoci jim tak k uzavření soukromoprávní dohody.
  3. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), tímto prodávající informuje kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email: [email protected]
   Web: www.adr.coi.cz

  4. Postup kupujícího k zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je popsán v ustanoveních § 20n až § 20y zákona o ochraně spotřebitele. Před podáním návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba kontaktovat prodávajícího a pokusit se vyřešit spor nejdříve přímo s prodávajícím. Doklad o skutečnosti, že se kupujícímu nepodařilo spor vyřešit přímo s prodávajícím, se přikládá k návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
  5. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
  6. Další dostupné informace lze získat na stránkách: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
 11. Závěrečná ustanovení

  1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Jeli některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  6. Obchodních podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a jsou přístupné.
  7. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  8. Kontaktní údaje prodávajícího — adresa pro doručování: Čerstvá sváča a. s., Sochorova 3221/1, Žabovřesky, 616 00 Brno, adresa elektronické pošty: [email protected], telefon: +420 123 456 789.
  9. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 7. 2018.

V Praze dne 12. 6. 2018

Archiv

Nastavte si jaké údaje o vašem prohlížení stránek můžeme zpracovávat (tzv. "tracking cookies" nepoužíváme vůbec). Přečtěte si více zde.
Cookies pro obecné, anonymizované metriky.
Cookies pro detailní metriky, které sledují interakce konkrétního uživatele.
Cookies pro online chat s uživatelskou podporou.